Op. 01.653 Reggae Slow, Band - AH
00:00 / 00:00
Op. 01.656 Country, Band - AH
00:00 / 00:00
Op. 01.657 March, Brass Band - AH
00:00 / 00:00
Op. 01.658 Big March, Big Band - AH
00:00 / 00:00
Op. 01.660 Tango, Big Band 1940 - AH
00:00 / 00:00
Op. 01.661 Habanera, Big Band 1940 - AH
00:00 / 00:00

Taubenabwehr der DiBaB GmbH  27.06.2019 André Hüller  0351 - 48 18 988

Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Industriekletterer Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Industriekletterer Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Industriekletterer Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Industriekletterer Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Industriekletterer Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB
Dachsteiger Dresden I Taubenabwehr I DiBaB

DiBaB - Bergsteiger trainieren an schwierigen Kletterwegen auf eigenem Firmengrundstück.